Wethouderslaan and surrounding climate-adaptive design Tilburg The Netherlands

(Bio)swale

Measures Heatstress

Grid Pavers (permeable pavement)

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 10 Nov 2023

Description

The Wethouderslaan and surrounding area have been designed to be climate-adaptive as much as possible, in line with all tasks and interests in the area. The public paving and the roofs at the front of the houses are disconnected from the mixed sewer system. The runoff of the rainpipes takes place above the ground towards (lower) green zones or gullies/swales, which drain towards an infiltration sewer or swale. The infiltration sewer is connected to a swale-zone along the Ringbaan-Zuid. The parking spaces in the Wethouderslaan are equipped with permeable paving with grass, so that part of the rainwater can immediately sink into the ground. In the Wethouder Kerstensstraat, the original street with parking spaces has made way for a park zone, filled with swales, trees, plants and footpaths.

In the infiltration sewers and swales, there is a combined water storage and infiltration of more than 40 millimeters available. In addition, the permeable paving with grass contributes (slightly) to the space for and infiltration of rainwater. When the capacity of the system is completely filled, it flows over at ground level to the “blue vein-system” (rainwater sewer system), which drains towards the Moerenburg water park.


Samenvatting (Dutch description)

De Wethouderslaan en omgeving zijn zoveel mogelijk klimaatadaptief ingericht, passend binnen alle opgaven en belangen in het gebied. De openbare verharding en de daken aan de voorzijde van de woningen zijn afgekoppeld van de gemengde riolering. Regenpijpen wateren bovengronds af richting (laagtes in) groenzones of kolken, die afwateren richting een infiltratieriool of wadiachtige voorziening. Het infiltratieriool is aangesloten op een wadizone langs de Ringbaan-Zuid. De parkeerplaatsen in de Wethouderslaan zijn uitgevoerd met doorgroeibare verhardingen, zodat een deel van het regenwater direct kan wegzakken in de bodem. In de Wethouder Kerstensstraat heeft de oorspronkelijke straat met parkeerplaatsen plaats gemaakt voor een parkzone, ingevuld met wadiachtige voorzieningen, bomen, beplanting en voetpaden.

In de infiltratieriolen en wadiachtige voorzieningen is bij elkaar een waterberging en -infiltratie beschikbaar van ruim 40 millimeter. Daarbij dragen de doorgroeibare verhardingen (iets) bij aan de ruimte voor en infiltratie van regenwater. Wanneer de inhoud van het systeem volledig is gevuld, loopt het via maaiveld over naar het “blauwe ader-systeem” (regenwaterriool-systeem), dat afwatert richting het waterpark Moerenburg.

Voor het klimaatbeleid van Tilburg en hoe particulieren worden betrokken zie https://www.huisjeboompjebeter.nl/tilburg/beleid/ en https://www.duurzamertilburg.nl/

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Sander Kossen

• Submitted 20 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 20 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →